• ភោជនីយដ្ឋានទេសចរណ៍ ចាប់ពី ៥០នាក់ចុះក្រោម

 • ភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋានក្នុងស្រុក

 • អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍នៃអាជីវកម្មសណ្ឋាគារ ឬសណ្ឋាគារអាផាតមិន ឬ សណ្ឋាគារស្វីត ឬសណ្ឋាគាររីសត ឬបឹងហ្គាឡូ ឬម៉ូតែល ឬឡូដ៍ (Lodge)ដែលមានចំណុះត្រឹម ២១ ដល់ ៣០ បន្ទប់

 • អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍នៃអាជីវកម្មកីទ្បាបាញ់ព្រួញ និងកាំភ្លើង គ្រាប់មិនពិត

 • អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍នៃអាជីវកម្មកីទ្បាបាល់ទ្បុងបង្ហោះ រថយន្តខ្សែកាប

 • អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍នៃអាជីវកម្មការីទេសចរណ៍ និងភ្នាក់ងារ ទេសចរណ៍ ស្នាក់ការសាខា

ប្រភេទអាជ្ញាប័ណ្ណ
1-6 of 6 results
 • ភោជនីយដ្ឋានទេសចរណ៍ ចាប់ពី ៥០នាក់ចុះក្រោម

 • ភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋានក្នុងស្រុក

 • អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍នៃអាជីវកម្មសណ្ឋាគារ ឬសណ្ឋាគារអាផាតមិន ឬ សណ្ឋាគារស្វីត ឬសណ្ឋាគាររីសត ឬបឹងហ្គាឡូ ឬម៉ូតែល ឬឡូដ៍ (Lodge)ដែលមានចំណុះត្រឹម ២១ ដល់ ៣០ បន្ទប់

 • អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍នៃអាជីវកម្មកីទ្បាបាញ់ព្រួញ និងកាំភ្លើង គ្រាប់មិនពិត

 • អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍នៃអាជីវកម្មកីទ្បាបាល់ទ្បុងបង្ហោះ រថយន្តខ្សែកាប

 • អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍នៃអាជីវកម្មការីទេសចរណ៍ និងភ្នាក់ងារ ទេសចរណ៍ ស្នាក់ការសាខា