សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លទ្ធផលនៃជំនួបរវាង ឯកឧត្ដម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ និងឯកឧត្ដម ឈឺតខាត អាតថាករ (Cherdkiat Attakor) ឯកអគ្គរាជាទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាព នៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា