សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនៃជំនួបរវាង ក្រសួងទេសចរណ៍ និងគណៈកម្មការអប់រំ យុវជន កីឡា ធម្មការ សាសនា វប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ និងទេសចរណ៍ នៃរដ្ឋសភា នីតិកាលទី៧