កន្ត្រកហោះយក្សបើកដំណើរកាធម្មតាវិញហើយ

បុណ្យទន្លេនៅសៀមរាប ថ្ងៃ១៥ ដល់១៦ ខែមីនា ខាងមុខនេះកុំភ្លេចឆ្លៀតទៅជិះ កន្ត្រកហោះយក្សលេងបាន មើលទេសភាពក្រុងសៀមរាបពេលថ្ងៃរៀបលិច និងពេលរាត្រី។