ប្រកាសស្ដីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្ដទៅរបស់នាយកដ្ឋានបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍