មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តព្រះសីហនុ រៀបចំសិក្ខាសាលាឆ្លុះបញ្ចាំងពីលទ្ធផលសម្រេចបានក្នុងការអនុវត្ត កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលបដិសណ្ឋារកិច្ចកម្ពុជា ហូកា និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញរបស់អង្គការស្វីសខន់ថាក់

ខេត្តព្រះវិហារ ថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ – ក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោងហូកានៃមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តព្រះវិហារ បានសហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្ត រៀបចំសិក្ខាសាលាឆ្លុះបញ្ចាំងពីលទ្ធផលសម្រេចបានក្នុងការអនុវត្ត កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលបដិសណ្ឋារកិច្ចកម្ពុជា ហូកា ក្នុងដំណាក់កាលទី២ និងទិសដៅសម្រាប់អនុវត្តបន្ត របស់គម្រោងបណ្តុះបណ្តាលបដិសណ្ឋារកិច្ចកម្ពុជា ហូកា និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញរបស់អង្គការស្វីសខន់ថាក់ ដោយមានការចូលរួមពីរដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារ មន្ទីរពាក់ព័ន្ធជុំវិញខេត្ត មូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរណ៍ បុគ្គលិកបម្រើផ្នែកសេវាកម្ម និងផ្នែកពាក់ព័ន្ធនានា។