សូមចូលរួមអបអរសាទរដល់បេក្ខជនទាំង ៣ រូបដែលទទួលបានជ័យលាភីក្នុងកម្មវិធី “ការប្រកួតប្រជែងថតរូបសមរាត្រីអង្គរអច្ឆរិយៈ”

សូមចូលរួមអបអរសាទរដល់បេក្ខជនទាំង ៣ រូបដែលទទួលបានជ័យលាភីក្នុងកម្មវិធី “ការប្រកួតប្រជែងថតរូបសមរាត្រីអង្គរអច្ឆរិយៈ” រៀបចំដោយក្រសួងទេសចរណ៍ កាលពីខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ កន្លងទៅ។

ជ័យលាភីទី១ ៖ ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ ៣ លានរៀល និងលិខិតសរសើរចេញដោយក្រសួងទេសចរណ៍។

ជ័យលាភីទី២ ៖ ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ ២ លានរៀល និងលិខិតសរសើរចេញដោយក្រសួងទេសចរណ៍។

ជ័យលាភីទី៣ ៖ ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ ១ លានរៀល និងលិខិតសរសើរចេញដោយក្រសួងទេសចរណ៍។