កិច្ចប្រជុំក្រុមលេខា និងគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់ភូមិភាគកម្ពុជា-ថៃ

ពីថ្ងៃទី២៦-២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅខេត្តព្រះនគរស្រីអយុធ្យា, ព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៍ ។ លោក អ៊ុច អ៊ុំភីនីស្សារ៉ា ប្រធានមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបង បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមលេខា និងគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់ភូមិភាគកម្ពុជា-ថៃ រវាងយោធភូមិភាគទី៥(កម្ពុជា) និង កងទ័ពភូមិភាគទី១(ថៃ) លើកទី៣០ (RBC-30) នៅសណ្ឋាគារ Krungsri River ខេត្តព្រះនគរស្រីអយុធ្យា នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៍។