| |

ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងទេសចរណ៍ បានអញ្ជេីញចូលរួមពិសាអាហារថ្ងៃត្រង់ និងពិភាក្សាការងារ ជាមួយ ឯកឧត្តម លី សែ អគ្គនាយកគ្រឹះស្ថានអង្គរ និង ឯកឧត្តម សំ វុទ្ធា អគ្គនាយករងគ្រឹះស្ថានអង្គរ

សៀមរាប, ថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ – ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងទេសចរណ៍ បានអញ្ជេីញចូលរួមពិសាអាហារថ្ងៃត្រង់ និងពិភាក្សាការងារ ជាមួយ ឯកឧត្តម លី សែ អគ្គនាយកគ្រឹះស្ថានអង្គរ និង ឯកឧត្តម សំ វុទ្ធា អគ្គនាយករងគ្រឹះស្ថានអង្គរ។