កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមិថុនានិងលើកទិសដៅសម្រាប់ការងារខែបន្ត និងលើកផែនការសម្រាប់បុណ្យសមុទ្រចុងឆ្នាំ២០២៤

នៅរសៀលថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត បានបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមិថុនានិងលើកទិសដៅសម្រាប់ការងារខែបន្ត និងលើកផែនការសម្រាប់បុណ្យសមុទ្រចុងឆ្នាំ ២០២៤ នៅខេត្តកំពត ក្រោមអធិអតីភាព លោក សយ សុីណុល ប្រធានមន្ទីរ នៅសាលប្រជុំមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត។