ប្រសាសន៍សំខាន់ៗរបស់ ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍ ក្នុងខេត្តសៀមរាប នៅថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

ប្រសាសន៍សំខាន់ៗរបស់ ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍ ក្នុងខេត្តសៀមរាប នៅថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

ប្រសាសន៍សំខាន់ៗរបស់ ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍ ក្នុងខេត្តសៀមរាប នៅថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣
| |

ប្រសាសន៍សំខាន់ៗរបស់ ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍ ក្នុងខេត្តសៀមរាប នៅថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

ពិធីសំណេះសំណាល និងពិភាក្សាការងារជាមួយផ្នែកឯកជនក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ខេត្តសៀមរាប ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍

ប្រសាសន៍សំខាន់ៗរបស់ ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងទេសចរណ៍ ក្នុងខេត្តសៀមរាប នៅថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

ប្រសាសន៍សំខាន់ៗរបស់ ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងទេសចរណ៍ ក្នុងខេត្តសៀមរាប នៅថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

End of content

End of content