ឯកសារ៖
  • សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការបង្កើតលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារផ្នែកទេសចរណ៍
ចូលមើល: សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការបង្កើតលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារផ្នែកទេសចរណ៍
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការចាត់តាំងអ្នកនាំពាក្យនិងការបង្កើតក្រុមទំនាក់ទំនងសាធារណៈក្រសួងទេសចរណ៍
ចូលមើល: សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការចាត់តាំងអ្នកនាំពាក្យនិងការបង្កើតក្រុមទំនាក់ទំនងសាធារណៈក្រសួងទេសចរណ៍
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដាអប្បបរមា(SOP)តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីសម្រាប់អាជីវកម្មក្លឹបកម្សាន្តរង្គសាល-ឌីស្កូតែក
ចូលមើល: សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដាអប្បបរមា(SOP)តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីសម្រាប់អាជីវកម្មក្លឹបកម្សាន្តរង្គសាល-ឌីស្កូតែក
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដាអប្បបរមា(SOP)តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីសម្រាប់អាជីវកម្មខារ៉ាអូខេ
ចូលមើល: សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដាអប្បបរមា(SOP)តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីសម្រាប់អាជីវកម្មខារ៉ាអូខេ
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដាអប្បបរមា (SOP) តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីសម្រាប់អាជីវកម្មបៀរហ្កាឌិន
ចូលមើល: សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដាអប្បបរមា (SOP) តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីសម្រាប់អាជីវកម្មបៀរហ្កាឌិន
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដាអប្បបរមាសម្រាប់ការបើកដំណើរការគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលជំនាញទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ចសាលាបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍ និងមជ្ឈមណវាយតម្លៃក្នុងគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី
ចូលមើល: សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដាអប្បបរមាសម្រាប់ការបើកដំណើរការគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលជំនាញទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ចសាលាបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍ និងមជ្ឈមណវាយតម្លៃក្នុងគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដាអប្បបរមាតាមគន្លងប្រក្រតីថ្មី សម្រាប់សហគមន៍ទេសចរណ៍ និងអេកូទេសចរណ៍
ចូលមើល: សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដាអប្បបរមាតាមគន្លងប្រក្រតីថ្មី សម្រាប់សហគមន៍ទេសចរណ៍ និងអេកូទេសចរណ៍
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការដាក់អោយអនុវត្ត(SOP)តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីសម្រាប់អាជីវកម្មរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍
ចូលមើល: សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការដាក់អោយអនុវត្ត(SOP)តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីសម្រាប់អាជីវកម្មរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្ដង់ដាជាអប្បបរមា(SOP) តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីសម្រាប់អាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋាននិងអាហារដ្ឋានទេសចរណ៍
ចូលមើល: សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្ដង់ដាជាអប្បបរមា(SOP) តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីសម្រាប់អាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋាននិងអាហារដ្ឋានទេសចរណ៍
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្ដង់ដាជាអប្បបរមា(SOP) តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីសម្រាប់អាជីវកម្មសណ្ឋាគារ និងសេវាកម្មស្នាក់នៅទេសចរណ៍
ចូលមើល: សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្ដង់ដាជាអប្បបរមា(SOP) តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីសម្រាប់អាជីវកម្មសណ្ឋាគារ និងសេវាកម្មស្នាក់នៅទេសចរណ៍
ទាញយក

End of content

End of content