ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការ

ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការ

សកម្មភាពឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការ
| |

សកម្មភាពឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការ

សកម្មភាពដាំដើមឈើអបអរសាទរពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី១០ជុំទី៣ក្រោមប្រធានបទ ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទេសចរណ៍
| |

សកម្មភាពដាំដើមឈើអបអរសាទរពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី១០ជុំទី៣ក្រោមប្រធានបទ ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទេសចរណ៍

ខេត្តកែប៖ នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ក្រសួងទេសចរណ៍ គណៈកម្មការអន្តរក្រសួង និងរដ្ឋបាលខេត្តកែប បានរៀបចំកម្មវិធីដាំដើម…

ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ចុះត្រួតពិនិត្យទីកន្លែងរៀបចំបុណ្យសមុទ្រលើកទី១០ ជុំទី៣ ឆ្នាំ២០២៣
| | | |

ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ចុះត្រួតពិនិត្យទីកន្លែងរៀបចំបុណ្យសមុទ្រលើកទី១០ ជុំទី៣ ឆ្នាំ២០២៣

ខេត្តកែប នារសៀលថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ – ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ និងជាប្រធានគណៈកម្មការអន្តរក្រ…

វីដេអូសង្ខេបអំពីសកម្មភាពការងារសំខាន់ៗរបស់ ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍ ថ្ងៃទី១៦ -២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣
|

វីដេអូសង្ខេបអំពីសកម្មភាពការងារសំខាន់ៗរបស់ ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍ ថ្ងៃទី១៦ -២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

វីដេអូសង្ខេបអំពីសកម្មភាពការងារសំខាន់ៗរបស់ ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍ ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣
|

វីដេអូសង្ខេបអំពីសកម្មភាពការងារសំខាន់ៗរបស់ ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍ ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

វីដេអូសង្ខេបអំពីសកម្មភាពការងារសំខាន់ៗរបស់ ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រចាំសប្តាហ៍ ថ្ងៃទី ២៣ – ២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣
|

វីដេអូសង្ខេបអំពីសកម្មភាពការងារសំខាន់ៗរបស់ ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រចាំសប្តាហ៍ ថ្ងៃទី ២៣ – ២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

វីដេអូសង្ខេបអំពីសកម្មភាពការងារសំខាន់ៗរបស់ ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រចាំសប្តាហ៍ ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា – ថ្ងៃទី ៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣
| |

វីដេអូសង្ខេបអំពីសកម្មភាពការងារសំខាន់ៗរបស់ ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រចាំសប្តាហ៍ ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា – ថ្ងៃទី ៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣

វីដេអូសង្ខេបអំពីសកម្មភាពការងារសំខាន់ៗរបស់ ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រចាំសប្តាហ៍ទីមួយខែតុលាឆ្នាំ ២០២៣
|

វីដេអូសង្ខេបអំពីសកម្មភាពការងារសំខាន់ៗរបស់ ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រចាំសប្តាហ៍ទីមួយខែតុលាឆ្នាំ ២០២៣

End of content

End of content