រដ្ឋមន្ត្រី

ឯកឧត្តម សុខ សូកេន

រដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម ទិត ចន្ថា

ឯកឧត្ដម សូ ម៉ារ៉ា

ឯកឧត្ដម លី ប៊ុនធឿន

ឯកឧត្ដម ប៉ាក់ សុខុម

ឯកឧត្ដម ជា បូរ៉ា

លោកជំទាវ ហ៊ុន ដានី

ឯកឧត្ដម ហោ មុនីរ័ត្ន

ឯកឧត្ដម ឱក តារារិទ្ធិ

ឯកឧត្ដម ហោ សារុន

ឯកឧត្ដម នួន សុមេធ

ឯកឧត្ដម តុប សុភ័ក

ឯកឧត្ដម សុង តុងហាប់

លោកជំទាវ ឡុង ភិរម្យ

ឯកឧត្ដម នី ផល្លី

ឯកឧត្ដម គុជ បញ្ញាសា

ឯកឧត្ដម ជា សែ

ឯកឧត្ដម ថុក សុខុម

ឯកឧត្ដម ណេប សាមុត

ឯកឧត្ដម ថោង រដ្ឋសក្តិ

ឯកឧត្ដម វ៉ាហេង ដាវុធ

ឯកឧត្ដម អ៊ុន វ៉ាល់ឡឺរ៉ូ

ឯកឧត្ដម សង់ ស៊ីណាវ៉ុង

ឯកឧត្ដម ឌួង វីរៈ

ឯកឧត្ដម ប្រាក់ ផាន់ណារ៉ា

ឯកឧត្ដម សេង ម៉េងហុង

ឯកឧត្ដម កាទើ មហាំម៉ាត់ ណោសស្រ៊ី

ឯកឧត្ដម ហ៊ឹម សុភា

អនុរដ្ឋលេខាធិការ

លោកជំទាវ ឈូក ឈូវង្ស

ឯកឧត្ដម កើត ពុទ្ធវរី

ឯកឧត្ដម ហង្ស សណ្ដាប់

ឯកឧត្ដម ប្រាក់ ច័ន្ទតារា

ឯកឧត្ដម ហ៊យ ភីរក្ស

លោកជំទាវ សូ លីណា

ឯកឧត្ដម សុខ សុគុណ

ឯកឧត្ដម លីវ វណ្ណហេង

លោកជំទាវ ហួត ស៊ីនួន

ឯកឧត្ដម ហេង សុខចំរើន

ឯកឧត្ដម សួន វិរៈ

ឯកឧត្ដម ប្រាក់ សុផេង

លោកជំទាវ វណ្ណ សេរីរ័ត្ន

ឯកឧត្ដម ហ៊ុល សីលា

ឯកឧត្ដម មហាំម៉ាត់ យូណេះ


building1 ក្រសួងទេសចរណ៍