រចនាសម្ព័ន្ធក្រសួងទេចរណ៍

– ថ្នាក់កណ្ដាល

១​ – ខុទ្ទកាល័យរដ្ឋមន្ដ្រី

២ – អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ

 • នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងកិច្ចការទូទៅ
 • នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស
 • នាយកដ្ឋានសន្ដិសុខនិងសុវត្ថិភាពទេចរ
 • នាយកដ្ឋានគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ

៣ – អគ្គនាយដ្ឋានអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍និងសហប្រតិបត្តិការអន្ដរជាតិ

 • នាយកដ្ឋានផែនការអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍
 • នាយកដ្ឋានវិនិយោគទេសចរណ៍
 • នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលទេសចរណ៍
 • នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្ដរជាតិនិងអាស៊ាន
 • នាយកដ្ឋានសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍ក្រៅប្រទេស

៤ – អគ្គនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍

 • នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសេវាកម្មស្នាក់នៅទេសចរណ៍និងម្ហូបអាហារ
 • នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងាដឹកជញ្ជូននិងមគ្គុទេ្ទសក៍ទេសចរណ៍
 • នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសេវាកម្សាន្ដនិងកីឡាទេសចរណ៍
 • នាយកដ្ឋានបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍
 • នាយកដ្ឋានជំរុញទេសចរណ៍ក្នុងស្រុកនិងអប់រំការយល់ដឹងសាធារណៈ
 • នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទីក្រុងស្អាត
 • នាយកដ្ឋានសេវាគាំពាទីក្រុងស្អាតនិងជំរុញការប្រឡងប្រណាំង

៥ – វិទ្យាស្ថានជាតិទេសចរណ៍

 • នាយកដ្ឋានស្ថិតិទេចរណ៍
 • នាយកដ្ឋានសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងគោលនយោបាយទេសរណ៍

៦ – អគ្គាធិការដ្ឋាន

៧ – នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម

៨ – នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្មុង

– អង្គភាពមូលដ្ឋាន

– គ្រឹះស្ថានសាធារណៈក្រោមអាណាព្យាបាលក្រសួងទេសចរណ៍។


building1 ក្រសួងទេសចរណ៍