អនុក្រឹត្យ លេខ ១៧៦អនក្រ.បក ស្ដីពីការកំណត់ពិធីបុណ្យសមុទ្រ