សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការបញ្ឍប់ការចេញអាជ្ងាបណ្ណទេសចរណ៍ដល់អាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនទេសចរណ៍តាមផ្លូវគោគនិងផ្លូវទឹករបស់ក្រសួងទេសចរណ៍