ព្រះរាជក្រម លេខ នស/រកម/០១៩៦/០៥ ច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតក្រសួងទេសចរណ៍