|

ទិដ្ឋភាពបង្ហាញពីការស្លៀកពាក់ប្រពៃណីនិងសកម្មភាពរបស់បងប្អូនជនជាតិដើម នៅភូមិពូចា ឃុំប៊ូស្រា ស្រុកពេជ្រាដា ខេត្តមណ្ឌលគិរី

បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីមានដូចជា ព្នង ក្រោល គ្រឹង ចារ៉ាយ ទំពូន…នៅគោរពទំនៀមទម្លាប់ពីបុរាណមក ទោះបីទម្លាប់ខ្លះកំពុងមានហានិភ័យក្តី។ ជាក់ស្តែងបងប្អូនជនជាតិពូនង នៅធ្វើកិច្ចពិធីបូតស្រូវដើម្បីប្រមូលផលចំការវិលជុំ ដាក់ក្នុងជង្រុកតាមប្រពៃណីជនជាតិដើមភាគតិច។