សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តគោលការណែនាំប្រការគួរធ្វើ និងមិនគួរធ្វើ សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកកម្សានក្នុងប្រទេសកម្ពុជា