| | |

កិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ ដើម្បីពិភាក្សាបច្ចុប្បន្នភាពវឌ្ឍនភាពប្រចាំសប្តាហ៍ ពិនិត្យ និងវិភាគព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នក្នុងវិស័យទេសចរណ៍

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ – ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ក្រសួងទេសចរណ៍ តែងតែរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ ដើម្បីពិភាក្សាបច្ចុប្បន្នភាពវឌ្ឍនភាពប្រចាំសប្តាហ៍ ពិនិត្យ និងវិភាគព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ដែលអាចប៉ះពល់ដល់គំនិតផ្តួចផ្តើមដែលកំពុងដំណើរការ ការបង្កើតគោលនយោបាយ ការកិច្ចសហការអន្តរវិស័យ និងការវាយតម្លៃជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រ។

Phnom Penh, 14th December 2023 – The Ministry of Tourism organizes weekly meetings chaired by H.E. SOK Soken, Minister of Tourism, to discuss weekly progress, review and analyze current events in the tourism sector which may affect ongoing initiatives, policy formulation, cross-sectoral collaboration, and strategic evaluation.