| |

កិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងទេសចរណ៍

នៅទីស្តីការក្រសួងទេសចរណ៍ នារសៀលថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងទេសចរណ៍ បានអញ្ជើញជាអធិបតីដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីវឌ្ឍនភាពការងារ និងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនានា ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា។