|

មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តស្ទឹងត្រែងបានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដោយប្រយោលស្តីពីជំនាញ “សេវាកម្មម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ”

(ខេត្តស្ទឹងត្រែង)៖ ” នាថ្ងៃទី០៧-០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តស្ទឹងត្រែងបានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដោយប្រយោលស្តីពីជំនាញ “សេវាកម្មម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ” នៅទីរួមស្រុកសៀមប៉ាង ដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន ២២ នាក់។