សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការពង្រីកវិសាលភាពធ្វើដំណើរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថៃរស់នៅខេត្តជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសកម្ពុជា អាចប្រើប្រាស់បណ្ណព្រំដែនធ្វើដំណើរមកដល់ខេត្តសៀមរាបបានក្នុងគោលដៅទេសចរណ៍