សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីព្រឹត្តការណ៍បុណ្យសមុទ្រ លើកទី១០ ជុំទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ នៅខេត្តកែប ក្រោមប្រធានបទ ទាំងអស់គ្នា ដើម្បីទេសចរណ៍