កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើការត្រៀមរៀបចំសិក្ខាសាលា ស្ដីពី “សារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជនក្នុងការលើកកម្ពស់ និងជំរុញវិស័យទេសចរណ៍ខេត្តពោធិ៍សាត់”

#មន្ទីរទេសចរណ៍#ពោធិ៍សាត់

(ខេត្តពោធិ៍សាត់)៖ នារសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តពោធិ៍សាត់ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើការត្រៀមរៀបចំសិក្ខាសាលា ស្ដីពី “សារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជនក្នុងការលើកកម្ពស់ និងជំរុញវិស័យទេសចរណ៍ខេត្តពោធិ៍សាត់”។