ទស្សនកិច្ចសិក្សា និងផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារអប់រំទេសចរ នៅសហគមន៍ទេសចរណ៍ តាំងបំពង់ (ខ្នងផ្សារ)

(ខេត្តកំពង់ស្ពឺ)៖ នាថ្ងៃទី១៧-១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សា និងផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារអប់រំទេសចរ នៅសហគមន៍ទេសចរណ៍ តាំងបំពង់ (ខ្នងផ្សារ)។