វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបដិសណ្ឋារកិច្ចកម្ពុជាដោយប្រយោលមុខជំនាញការិយាល័យជួរមុខក្រោមក្របខណ្ឌគម្រោងហូកានៃក្រសួងទេសចរណ៍

(ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)៖ នាព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានរៀបចំពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបដិសណ្ឋារកិច្ចកម្ពុជា ដោយប្រយោល មុខជំនាញការិយាល័យជួរមុខ ក្រោមក្របខណ្ឌគម្រោងហូកា នៃក្រសួងទេសចរណ៍ និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ(SDP) នៃអង្គការ Swisscontact ដោយមានសិក្ខាកាមចំនួន ១៦រូប។