សារាចរណែនាំស្តីពី ការអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍ក្នុងដំណាក់កាលទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងីកូវីដ១៩(COVID-19)