សារាចរណែនាំស្តីពី ការអនុវត្តប្រកាសលេខ ០៨៣ ប្រក. ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១​ស្តីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវិធានសុវត្ថិភាណទេសចរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋាន អាហារដ្ឋានទេសចរណ៍