សារាចរាណែនាំស្តីពី ការអនុវត្តប្រកាសលេខ ០៨៤ ប្រក. ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពី ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មសណ្ឋាគារ និងសេវាកម្មស្នាក់នៅទេសចរណ៍