សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដាអប្បបរមាតាមគន្លងប្រក្រតីថ្មី សម្រាប់សហគមន៍ទេសចរណ៍ និងអេកូទេសចរណ៍