សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លទ្ធផលនៃជំនួបរវាងឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ និងឯកឧត្ដម ភីងគីរ៉ាន់ កាស្មីហាន ភីងគីរ៉ាន់ តាហ៊ី (Pengiran Kasmirhan Pengiran Tahir)