មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានចុះពិនិត្យទីតាំងតំបន់គោលដៅទេសចរណ៍ថ្មីៗ រួមមាន ឋានសួគ៌និមិត្តជើងភ្នំឱរ៉ាល់ និងទឹកធ្លាក់ជើងភ្នំឱរ៉ាល់

(ខេត្តកំពង់ស្ពឺ)៖ នាថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានចុះពិនិត្យទីតាំងតំបន់គោលដៅទេសចរណ៍ថ្មីៗ រួមមាន ឋានសួគ៌និមិត្តជើងភ្នំឱរ៉ាល់ និងទឹកធ្លាក់ជើងភ្នំឱរ៉ាល់ ដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំត្រពាំងជោរ ស្រុកឱរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។