មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តមណ្ឌលគិរី បានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញហូកាលើផ្នែកចុងភៅ ក្រោមក្របខណ្ឌគម្រោងហូការបស់ក្រសួងទេសចរណ៍

(ខេត្តមណ្ឌលគិរី)៖ នាថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តមណ្ឌលគិរី បានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញហូកាលើផ្នែកចុងភៅ ក្រោមក្របខណ្ឌគម្រោងហូការបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ ដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន ១២នាក់។