សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពី ការពង្រឹងគុណភាពអាជីវកម្មសេវាកម្មទេសចរណ៍ ដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី៨ នៅខេត្តសៀមរាប ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤