ប្រកាសស្ដីពីកាតព្វកិច្ចបង្កើតប្រើប្រាស់ និងបិទផ្សាយបញ្ជីរាយនាម សេវាកម្មទេសចរណ៍របស់ប្រតិបត្តិករ ទេសចរណ៍