ប្រកាសស្ដីពីការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ដល់អាជីវកម្ម កីឡាទេសចរណ៍ម៉ូតូទឹកនិងអូប័រជិះលេងកម្សាន្ត(និរាករណ៍)