ប្រកាសស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្ដទៅរបស់នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសេវាកម្សាន្ដ និងកីឡាទេសចរណ៍ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍