សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តប្រកាសលេខ ០៨៥ ប្រក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ស្ដីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មរមណីដ្ឋានទេសចរណ៍