កិច្ចប្រជុំ និងចុះពិនិត្យស្ថានភាព និងសក្តានុពលព្រែកសំរុង នៅស្រុកស្ទឹងហាវ ខេត្តព្រះសីហនុ

ខេត្តព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ – ឯកឧត្តម នី ផល្លី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរណ៍ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ និងចុះពិនិត្យស្ថានភាព និងសក្តានុពលព្រែកសំរុង នៅស្រុកស្ទឹងហាវ ខេត្តព្រះសីហនុ ដើម្បីឆ្ពោះទៅរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍអេកូទេសចរណ៍នាពេលខាងមុខ។

Preah Sihanouk Province, June 4, 2024 – H.E. Ny Phally, Secretary of State of the Ministry of Tourism, chaired a meeting and inspected the potential of Prek Samrong in Stung Hav District, Preah Sihanouk Province to prepare for the management and development of ecotourism.