ឯកសារ៖
  • ប្រកាសស្តីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដាអប្បបរមាសម្រាប់ដំណើរទេសចរណ៍បើកបរដោយខ្លួនឯងតាមផ្លូវគោក
ចូលមើល: ប្រកាសស្តីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដាអប្បបរមាសម្រាប់ដំណើរទេសចរណ៍បើកបរដោយខ្លួនឯងតាមផ្លូវគោក
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • ប្រកាសស្តីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការទទួលស្គាល់គុណភាពបណ្តុះបណ្តាលការវាយតម្លៃនិងសមត្ថភាពអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
ចូលមើល: ប្រកាសស្តីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការទទួលស្គាល់គុណភាពបណ្តុះបណ្តាលការវាយតម្លៃនិងសមត្ថភាពអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • ប្រកាសស្តីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មក្លឹបកម្សាន្តរង្គសាល-ឌីស្កូតែក
ចូលមើល: ប្រកាសស្តីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មក្លឹបកម្សាន្តរង្គសាល-ឌីស្កូតែក
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • ប្រកាស​ស្តីពី​ ការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍សម្រាប់បៀរហ្គាឌិន
ចូលមើល: ប្រកាស​ស្តីពី​ ការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍សម្រាប់បៀរហ្គាឌិន
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • ប្រកាស​ស្តីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មខារ៉ាអូខេ
ចូលមើល: ប្រកាស​ស្តីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មខារ៉ាអូខេ
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • ប្រកាសស្តីពី​ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មការីទេសចរណ៍ក្នុងស្រុក
ចូលមើល: ប្រកាសស្តីពី​ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មការីទេសចរណ៍ក្នុងស្រុក
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • ប្រកាសស្តីពី ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនទេសចរណ៍តាមផ្លូវទឹក
ចូលមើល: ប្រកាសស្តីពី ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនទេសចរណ៍តាមផ្លូវទឹក
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • ប្រកាសស្តីពី ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនទេសចរណ៍តាមផ្លូវគោក
ចូលមើល: ប្រកាសស្តីពី ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនទេសចរណ៍តាមផ្លូវគោក
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • ប្រកាសស្ដីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍
ចូលមើល: ប្រកាសស្ដីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • ប្រកាសស្តីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មសណ្ឋាគារ និងសេវាកម្មស្នាក់នៅទេសចរណ៍
ចូលមើល: ប្រកាសស្តីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មសណ្ឋាគារ និងសេវាកម្មស្នាក់នៅទេសចរណ៍
ទាញយក

End of content

End of content