ឯកសារ៖
  • ប្រកាសស្ដីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់អនុវត្តក្រមសីលធម៌ និងក្រមប្រតិបត្តិវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់គ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍
ចូលមើល: ប្រកាសស្ដីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់អនុវត្តក្រមសីលធម៌ និងក្រមប្រតិបត្តិវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់គ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • ប្រកាសស្ដីពី ការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ដល់អាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនទេសចរណ៍តាមផ្លូវគោក
ចូលមើល: ប្រកាសស្ដីពី ការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ដល់អាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនទេសចរណ៍តាមផ្លូវគោក
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • ប្រកាសស្ដីពី ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណទេសចរណ៍ដល់អាជីវកម្មសណ្ឋាគារ និងសេវាកម្មស្នាក់នៅទេសចរណ៍
ចូលមើល: ប្រកាសស្ដីពី ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណទេសចរណ៍ដល់អាជីវកម្មសណ្ឋាគារ និងសេវាកម្មស្នាក់នៅទេសចរណ៍
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • ប្រកាសស្ដីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្ដគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នៅតាមគោលដៅទេសចរណ៍ទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្របតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី
ចូលមើល: ប្រកាសស្ដីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្ដគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នៅតាមគោលដៅទេសចរណ៍ទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្របតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី
ទាញយក

End of content

End of content