ឯកសារ៖
  • ព្រះរាជក្រឹត្យ លេខ នស/រកត/០៨២៣/២០១១ តែងតាំងរដ្ឋលេខាធិការ និងអនុរដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងទេសចរណ៍
ចូលមើល: ព្រះរាជក្រឹត្យ លេខ នស/រកត/០៨២៣/២០១១ តែងតាំងរដ្ឋលេខាធិការ និងអនុរដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងទេសចរណ៍
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • ព្រះរាជក្រឹត្យ លេខ នស/រកត/០៦១១/៦១៤ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិវាយតម្លៃទីក្រុងស្អាត
ចូលមើល: ព្រះរាជក្រឹត្យ លេខ នស/រកត/០៦១១/៦១៤ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិវាយតម្លៃទីក្រុងស្អាត
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • ព្រះរាជក្រឹត្យ លេខ នស/រកត/០២១២/០៧៩ ស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា
ចូលមើល: ព្រះរាជក្រឹត្យ លេខ នស/រកត/០២១២/០៧៩ ស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា
ទាញយក

End of content

End of content