ឯកសារ៖
  • សារាចរណែនាំស្តីពី ការអនុវត្តប្រកាសលេខ ០៨៣ ប្រក. ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១​ស្តីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវិធានសុវត្ថិភាណទេសចរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋាន អាហារដ្ឋានទេសចរណ៍
ចូលមើល: សារាចរណែនាំស្តីពី ការអនុវត្តប្រកាសលេខ ០៨៣ ប្រក. ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១​ស្តីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវិធានសុវត្ថិភាណទេសចរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋាន អាហារដ្ឋានទេសចរណ៍
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • សារាចរាណែនាំស្តីពី ការអនុវត្តប្រកាសលេខ ០៨៤ ប្រក. ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពី ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មសណ្ឋាគារ និងសេវាកម្មស្នាក់នៅទេសចរណ៍
ចូលមើល: សារាចរាណែនាំស្តីពី ការអនុវត្តប្រកាសលេខ ០៨៤ ប្រក. ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពី ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មសណ្ឋាគារ និងសេវាកម្មស្នាក់នៅទេសចរណ៍
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • សារាចរណែនាំស្តីពី នីតិវិធីនៃការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តទេសចរណ៍
ចូលមើល: សារាចរណែនាំស្តីពី នីតិវិធីនៃការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តទេសចរណ៍
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • សារាចរណែនាំស្ដីពី ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវិធានសុវត្ថិភាពសម្រាប់សហគមន៍និងអេកូទេសចរណ៍
ចូលមើល: សារាចរណែនាំស្ដីពី ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវិធានសុវត្ថិភាពសម្រាប់សហគមន៍និងអេកូទេសចរណ៍
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • សារាចរណែនាំស្តីពី ការអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍ក្នុងដំណាក់កាលទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងីកូវីដ១៩(COVID-19)
ចូលមើល: សារាចរណែនាំស្តីពី ការអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍ក្នុងដំណាក់កាលទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងីកូវីដ១៩(COVID-19)
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • សារាចរណែនាំ លេខ០០៣ សរណន ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋាន
ចូលមើល: សារាចរណែនាំ លេខ០០៣ សរណន ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋាន
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • សារាចរណែនាំស្ដីពី ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មសណ្ឋាគារ និងសេវាកម្មស្នាក់នៅទេសចរណ៍
ចូលមើល: សារាចរណែនាំស្ដីពី ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មសណ្ឋាគារ និងសេវាកម្មស្នាក់នៅទេសចរណ៍
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • សារាចរណែនាំស្ដីពី ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍
ចូលមើល: សារាចរណែនាំស្ដីពី ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • សារាចរណែនាំស្ដីពីការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្រសួងសុខាភិបាល និងវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍ ដើម្បីប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍នៃមេរោគកូវីដ-១៩
ចូលមើល: សារាចរណែនាំស្ដីពីការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្រសួងសុខាភិបាល និងវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍ ដើម្បីប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍នៃមេរោគកូវីដ-១៩
ទាញយក

End of content

End of content