ឯកសារ៖
  • សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពី ការពង្រឹងគុណភាពអាជីវកម្មសេវាកម្មទេសចរណ៍ដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស.២៥៦៧ គ.ស.២០២៤ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤
ឯកសារ៖
  • សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចនៃការចុះផ្សាយលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តទេសចរណ៍ក្នុងរាជកិច្ច
ចូលមើល: សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចនៃការចុះផ្សាយលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តទេសចរណ៍ក្នុងរាជកិច្ច
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តប្រកាសលេខ ១១២ ប្រក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ស្ដីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មខារ៉ាអូខេ
ចូលមើល: សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តប្រកាសលេខ ១១២ ប្រក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ស្ដីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មខារ៉ាអូខេ
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តប្រកាសលេខ១១៣ ប្រក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ស្ដីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មក្លឹបកម្សាន្តរង្គសាល-ឌីស្កូតែក
ចូលមើល: សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តប្រកាសលេខ១១៣ ប្រក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ស្ដីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មក្លឹបកម្សាន្តរង្គសាល-ឌីស្កូតែក
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តប្រកាសលេខ ១០៨ ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ស្ដីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មបៀហ្កាឌិន
ចូលមើល: សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តប្រកាសលេខ ១០៨ ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ស្ដីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មបៀហ្កាឌិន
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តប្រកាសលេខ ០៨៥ ប្រក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ស្ដីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មរមណីដ្ឋានទេសចរណ៍
ចូលមើល: សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តប្រកាសលេខ ០៨៥ ប្រក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ស្ដីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មរមណីដ្ឋានទេសចរណ៍
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពី ការពង្រឹងគុណភាពអាជីវកម្មសេវាកម្មទេសចរណ៍ ដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី៨ នៅខេត្តសៀមរាប ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤
ឯកសារ៖
  • សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចនៃការចុះផ្សាយលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តទេសចរណ៍ក្នុងរាជកិច្ច
ចូលមើល: សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចនៃការចុះផ្សាយលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តទេសចរណ៍ក្នុងរាជកិច្ច
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការអនុវត្តប្រកាសលេខ១១២ ប្រក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មខារ៉ាអូខេ
ចូលមើល: សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការអនុវត្តប្រកាសលេខ១១២ ប្រក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មខារ៉ាអូខេ
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការអនុវត្តប្រកាសលេខ១១៣ ប្រក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មក្លឹបកម្សាន្ត រង្គសាល-ឌីស្តូតែក
ចូលមើល: សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការអនុវត្តប្រកាសលេខ១១៣ ប្រក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មក្លឹបកម្សាន្ត រង្គសាល-ឌីស្តូតែក
ទាញយក

End of content

End of content