ឯកសារ៖
  • អនុក្រឹត្យលេខ ២៧៦ អនក្រ.បក ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍន៍ ទេសចរណ៍សៀមរាប-អង្គរ
ចូលមើល: អនុក្រឹត្យលេខ ២៧៦ អនក្រ.បក ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍន៍ ទេសចរណ៍សៀមរាប-អង្គរ
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • អនុក្រឹត្យលេខ ២១៤ អនក្រ. បក ស្តីពី ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្ដទៅនៃគណៈកម្មាធិការ ដឹកនាំអនុវត្ដផែនការមេអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទេសចរណ៍ខេត្ដមណ្ឌលគីរី
ចូលមើល: អនុក្រឹត្យលេខ ២១៤ អនក្រ. បក ស្តីពី ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្ដទៅនៃគណៈកម្មាធិការ ដឹកនាំអនុវត្ដផែនការមេអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទេសចរណ៍ខេត្ដមណ្ឌលគីរី
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • អនុក្រឹត្យ លេខ១២៥ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ទេសចរណ៍និងអេកូទេសចរណ៍
ចូលមើល: អនុក្រឹត្យ លេខ១២៥ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ទេសចរណ៍និងអេកូទេសចរណ៍
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • អនុក្រឹត្យលេខ ៨៦ អនក្រ.បក ស្តីពី ការកែសម្រួលមាត្រា២ នៃអនុក្រឹត្យលេខ១៦៨អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២២ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០១៩ ស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្ដទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍
ចូលមើល: អនុក្រឹត្យលេខ ៨៦ អនក្រ.បក ស្តីពី ការកែសម្រួលមាត្រា២ នៃអនុក្រឹត្យលេខ១៦៨អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២២ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០១៩ ស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្ដទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • អនុក្រឹត្យ លេខ១៦៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍
ចូលមើល: អនុក្រឹត្យ លេខ១៦៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • អនុក្រឹត្យលេខ៤០ អនក្រ.បក ស្តីពី តំបន់ទេសចរណ៍ពិសិដ្ឋ
ចូលមើល: អនុក្រឹត្យលេខ៤០ អនក្រ.បក ស្តីពី តំបន់ទេសចរណ៍ពិសិដ្ឋ
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • អនុក្រឹត្យលេខ៥៧ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍កម្ពុជា
ចូលមើល: អនុក្រឹត្យលេខ៥៧ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍កម្ពុជា
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៩ អនក្រ.បក ស្តីពីឯកសណ្ឋាន សញ្ញាសម្គាល់និងសញ្ញាសក្ដិរបស់មន្ត្រី អធិការកិច្ចទេសចរណ៍
ចូលមើល: អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៩ អនក្រ.បក ស្តីពីឯកសណ្ឋាន សញ្ញាសម្គាល់និងសញ្ញាសក្ដិរបស់មន្ត្រី អធិការកិច្ចទេសចរណ៍
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • អនុក្រឹត្យ លេខ៩៩ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតគ្រឹះស្ថានអង្គរ ជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល
ចូលមើល: អនុក្រឹត្យ លេខ៩៩ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតគ្រឹះស្ថានអង្គរ ជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • អនុក្រឹត្យ លេខ១៤៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃសាលាវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍
ចូលមើល: អនុក្រឹត្យ លេខ១៤៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃសាលាវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍
ទាញយក

End of content

End of content