ឯកសារ៖
  • អនុក្រឹត្យស្តីពីការកែសម្រួលអនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍កម្ពុជា
ចូលមើល: អនុក្រឹត្យស្តីពីការកែសម្រួលអនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍កម្ពុជា
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • អនុក្រឹត្យ លេខ៣៥ អនក្រ.បក ស្ដីពីការកំណត់តំបន់ទេសចរណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រអន្លង់វែង
ចូលមើល: អនុក្រឹត្យ លេខ៣៥ អនក្រ.បក ស្ដីពីការកំណត់តំបន់ទេសចរណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រអន្លង់វែង
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • អនុក្រឹត្យ លេខ២៥៨ អនក្រ.បក ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍
ចូលមើល: អនុក្រឹត្យ លេខ២៥៨ អនក្រ.បក ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • អនុក្រឹត្យ លេខ០៩ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតនាយកដ្ឋានស្ថិតិ និងពត៌មានទេសចរណ៍នៃក្រសួងទេសចរណ៍
ចូលមើល: អនុក្រឹត្យ លេខ០៩ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតនាយកដ្ឋានស្ថិតិ និងពត៌មានទេសចរណ៍នៃក្រសួងទេសចរណ៍
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • អនុក្រឹត្យ លេខ១០៧ អនក្រ.បក ស្តីពីការតម្លើងនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ទៅជាអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ចូលមើល: អនុក្រឹត្យ លេខ១០៧ អនក្រ.បក ស្តីពីការតម្លើងនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ទៅជាអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • ស្តីពីការកែសំរួលមុខងារនិងភារកិច្ចនិងការបង្កើតក្រុមអ្នកច្បាប់ និងនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងអាស៊ាន នៃក្រសួងទេសចរណ៍
ចូលមើល: ស្តីពីការកែសំរួលមុខងារនិងភារកិច្ចនិងការបង្កើតក្រុមអ្នកច្បាប់ និងនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងអាស៊ាន នៃក្រសួងទេសចរណ៍
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • អនុក្រឹត្យស្តីពី ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្ដទៅរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍
ចូលមើល: អនុក្រឹត្យស្តីពី ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្ដទៅរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • អនុក្រឹត្យ លេខ ២៦៥ អនក្រ.បក ស្ដីពីពិធីបុណ្យទន្លេ
ចូលមើល: អនុក្រឹត្យ លេខ ២៦៥ អនក្រ.បក ស្ដីពីពិធីបុណ្យទន្លេ
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • អនុក្រឹត្យស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា
ចូលមើល: អនុក្រឹត្យស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា
ទាញយក
ឯកសារ៖
  • អនុក្រឹត្យ លេខ ១៦៣ អនក្រ.បក ស្ដីពីការកំណត់ទិវាជាតិទីក្រុងស្អាត
ចូលមើល: អនុក្រឹត្យ លេខ ១៦៣ អនក្រ.បក ស្ដីពីការកំណត់ទិវាជាតិទីក្រុងស្អាត
ទាញយក

End of content

End of content