គោលបំណង

ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងបង្កើនភាពទុកចិត្តដល់អតិថិជនក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មទេសចរណ៍

មូលដ្ឋានគតិយុត្ត

 • ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦០៩/០០៧ ចុញថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩ ច្បាប់ស្តីពីទេសចរណ៍
 • ប្រកាសរួមលេខ ៩៩៧ សហវ.ប្រក ចះថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ស្តីពីការ ផ្តល់សេវាធារណៈរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍
 • ប្រកាសលេខ ០៤១ ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ដល់ការីទេសចរណ៍ និងភ្នាក់ងារទេសចរណ៍

អតិថិជនដែលមានសិទ្ធទទួលសេវា

ជនជាតិខ្មែរ ជនជាតិបរទេស នីតិបុគ្គល

ស្តង់ដារសេវា

តម្លៃសេវាមានរយៈពេលផ្តល់សេវាសុពលភាព
៨០០,០០០ រៀល២៨ ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)០១ ឆ្នាំ
តម្រូវការឯកសារ ដើម្បីទទួលបានសេវា៖ចំនួន
លិខិតបញ្ជាក់ទីតាំងប្រកបអាជីវកម្ម១ច្បាប់
វិញ្ញាបនបត្រឬលិខិតបញ្ជាក់ចុះបញ្ចីពាណិជ្ជកម្ម១ច្បាប់
លិខិតតម្កល់ប្រាក់ធនាគារទទួលស្គាល់ដោយក្រសួង១ច្បាប់
អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន (ថតចម្លង)១ច្បាប់
រូបថតអ្នកគ្រប់គ្រង(៤x៦)៣សន្លឹក
បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់១ច្បាប់

នីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវា

នីតិវិធីនៃការផ្តល់សេវាសម្រាប់ការបើកភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋានក្នុងស្រុក មានចំនួន ១៦ដំណាក់កាលដូចខាងក្រោម

 1.  អតិថិជនដាក់ពាក្យស្នើសុំសេវានៅមន្ត្រីផ្តល់ទទួលព័ត៌មានដែលនៅផ្នែកជួរមុខ
 2. អតិថិជនទទួលបង្កាន់ដៃទទួលពាក្យពីមន្ត្រីផ្តល់ព័ត៌មាន
 3. មន្ត្រីផ្តល់ទទួលព័ត៌មានបញ្ជូនពាក្យស្នើសុំទៅបេឡាករ
 4. អតិថិជនអញ្ជើញទៅបងប្រាក់ថ្លៃសេវានៅបេឡាករ
 5. អតិថិជនទទួលបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ថ្លៃសេវា
 6. មន្ត្រីផ្តល់ទទួលព័ត៌មានបញ្ជូនពាក្យស្នើសុំទៅប្រធានការិយាល័យ
 7. ប្រធានការិយាល័យបញ្ជូនទៅមន្ត្រីបច្ចេកទេសដែលនៅផ្នែកជួរក្រោយ
 8. មន្ត្រីបច្ចេកទេសធ្វើដំណើរទៅទីតាំងស្នើសុំដើម្បីពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ
 9. មន្ត្រីបច្ចេកទេសត្រូវធ្វើរបាយការណ៍បន្ទាប់ពីពិនិត្យនិងវាយតម្លៃរួច
 10. បញ្ជូនរបាយការណ៍មកប្រធានការិយាល័យ
 11. ប្រធានការិយាល័យដាក់របាយការណ៍ជូនអភិបាលរងដើម្បីពិនិត្យបន្ត
 12. បន្តដាក់របាយការណ៍ជូនអភិបាលដើម្បីពិនិត្យនិងសំរេចចុងក្រោយ
 13. មន្ត្រីរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ធ្វើការចុះលេខ
 14. បញ្ជូនអាជ្ញាប័ណ្ណទៅប្រធានការិយាល័យបន្ទាប់ពីចុះលេខរួច
 15. បញ្ជូនអាជ្ញាប័ណ្ណបន្តទៅមន្ត្រីផ្តល់ទទួលព័ត៌មានដែលនៅផ្នែកជួរមុខ
 16. ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដែលជាលទ្ធផលជូនអតិថិជន។

ទីតាំងទទួលសេវា

អង្គភាពក្រុមការងារអាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ នៃក្រសួងទេសចរណ៍

 • អាសយដ្ឋានៈ ដីឡូត៍លេខ៣ អា ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់
  ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា
 • ទូរសព្ទ : ០២៣ ៥ ៣១០ ៩៩៩
 • សារអេឡិចត្រូនិច : admin@mot.gov.kh

ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ

 • អាសយដ្ឋានៈ ដីឡូត៍លេខ៣ អា ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់
  ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា
 • ទូរសព្ទ : ០២៣ ៥ ៣១០ ៩៩៩
 • សារអេឡិចត្រូនិច : admin@mot.gov.kh

ស្នើរសុំតាមប្រព័ន្ធអេឡិកត្រូនិក

www.tourism.gov.kh

ឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់សេវា