វគ្គបំប៉នផ្ទៃក្នុង[In-House Training]ចែករំលែកចំណេះដឹង​ ជំនាញ​ និងបទពិសោធន៍ការងាររវាងការិយាល័យជំនាញនៃមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត​ក្រចេះ

វគ្គបំប៉នផ្ទៃក្នុង[In-House Training]ចែករំលែកចំណេះដឹង​ ជំនាញ​ និងបទពិសោធន៍ការងាររវាងការិយាល័យជំនាញនៃមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត​ក្រចេះ

(ក្រចេះ)៖​ ថ្ងៃទី០៦​ ដល់ថ្ងៃទី០៧​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២៤​ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តបានបេីកវគ្គបំប៉នផ្ទៃក្នុង[In-House Training]ចែករំលែកចំ…

End of content

End of content