អនុក្រឹត្យ លេខ១៩១ អនក្រ.បក ស្ដីពីមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍