សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លទ្ធផលជំនួបរវាង ឯកឧត្ដម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍ ជាមួយគណៈប្រតិភូអង្គការសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផល និងអង្គការដៃគូ